f

Personas datu aizsardzība


Šajā konfidencialitātes personu datu apstrādes politikā, turpmāk tekstā – Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā SIA “Ankravs Inc.” (vienotais reģ. Nr. 40003347858, juridiskā adrese: Kalnciema iela 137a, Rīga, LV – 1046), turpmāk tekstā – Pakalpojumu sniedzējs, apstrādā personas datus.

Šī Politika ir piemērojama, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot Pakalpojumu sniedzēja sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā, attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās.

Pakalpojuma sniedzēs apņemas apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, lai izpildītu pienākumus saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

Definīcijas

Apstrāde – jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, reģistrācija, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana.

Klients– jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto, ir izmantojusi vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus Pakalpojuma sniedzēja sniegtos pakalpojumus, vai ir jebkādā citā veidā saistīta ar tiem.

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts). Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

Piemērojamie tiesību akti

Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2 016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27. aprīlis);

Elektronisko sakaru likums;

Informācijas tehnoloģiju drošības likums un citi.

 

Vispārīgie noteikumi

Šajā Politikā tiek sniegta vispārējā informācija par to, kā Pakalpojumu sniedzējs veic personas datu apstrādi. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi tiek sniegta Klientiem, ietverot to līgumos un citos ar Pakalpojumu sniedzēja pakalpojumiem saistītos dokumentos, kā arī Pakalpojumu sniedzēja interneta vietnē www.ankravs.lv.

Pakalpojumu sniedzējs piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojis atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu pasargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

Pakalpojumu sniedzējs personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Pakalpojumu sniedzējs veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji datu apstrādi veic saskaņā ar Pakalpojumu sniedzēja norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Ja Pakalpojumu sniedzējs atjauninās šo Politiku, visas izmaiņas un arī Politikas vēsturiskās redakcijas tiks publicētas Pakalpojumu sniedzēja interneta vietnē.

Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, Pakalpojumu sniedzējs apstrādā datus, kas apkopoti pakalpojumu sniegšanas procesā.

 

Klientu personas datu kategorijas

Nr.

Datu kategorija

Piemēri

1.

Personas identifikācijas dati

vārds, uzvārds, personas kods/ ID numurs, dzimšanas datums, pases Nr./ ID numurs;

2.

Personas kontaktinformācija

adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

3.

Klienta kontaktpersonu dati

vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, amats;

4.

Klienta dati

uzņēmuma nosaukums, klienta līguma numurs, klienta reģistrēšanas datums, līguma veids, līguma pielikuma numurs, pielikuma datums;

5.

Pakalpojuma dati

pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma sniegšanas adrese, cena, pakalpojuma daudzums;

6.

Programmas nomas klientiem

klientam piešķirtie lietotājvārdi un paroles;

7.

Komunikācijas dati

savstarpējā saziņa ar klientu, tālruņa zvani, e-pasti,  korespondence, saturs;

8.

Norēķinu dati

bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija;

9.

Klientu aptauju dati

aptaujas izsūtīšanas datums, atbildes sniegšanas datums, aptaujas jautājumi un atbilžu saturs;

10.

Interneta vietnē www.ankravs.lv  veiktās darbības

IP adrese, auditācijas pieraksti;

11.

Tālruņa zvana reģistrēšanas dati

problēmas apraksts, datums un laiks.

 

Datu apstrādes tiesiskais pamats

Līguma noslēgšana un izpilde – lai Pakalpojumu sniedzējs varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tam jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek iegūti pirms līguma noslēgšanas ar Pakalpojumu sniedzēju vai jau noslēgtā līguma laikā.

Pakalpojumu sniedzēja leģitīmās intereses – ievērojot Pakalpojumu sniedzēja intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, Pakalpojumu sniedzējam ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kādā tas ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šīs Politikas norādītājiem nolūkiem. Par Pakalpojumu sniedzēja leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgvedību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni vai individuāli Pakalpojumu sniedzēja produktu un pakalpojumu piedāvājumi.

Juridisko pienākumu izpilde – Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.

Klienta piekrišana – Klients kā personas datu subjekts pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Piemēram, klienta piekrišana tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus, tiks attiecināta uz Pakalpojumu sniedzēja darbībām pēc E-privātuma regulas spēkā stāšanās. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Pakalpojumu sniedzējam apstrādāt personas datus noteiktiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas) vai rakstiski, vai izmantojot interneta vietni www.ankravs.lv. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas veidus ar Pakalpojumu sniedzēju. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

Datu apstrādes nolūki

 • vispārīgai klientu attiecību vadīšanai un pakalpojumu pārdošanai, pieejamo produktu un pakalpojumu nodrošināšanai un administrēšanai;
 • lai noslēgtu un izpildītu līgumu ar Klientu, lai nodrošinātu datu aktualitāti un pareizību, pārbaudot un papildinot datus;
 • lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu apkalpošanu līgumattiecību spēkā esamības laikā;
 • Klienta attiecību (t.sk., attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju;
 • Klienta sūdzību izskatīšanai un tehniskā atbalsta nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;
 • lai veidotu un uzturētu Pakalpojumu sniedzēja iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.

Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu:

 • Klienta personas datu pārbaude pirms līguma noslēgšanas,
 • Pakalpojumu sniedzēja tēla popularizēšanai tirgū, sūtot Klientam novēlējumus svētkos, organizējot klientu aptaujas, esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveidei.

Klienta kā datu subjekta tiesības

Klientam (datu subjektam) ir tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā personas dati. Šīs tiesības kopumā ir šādas:

 • pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
 • iebilst savu personas datu apstrādei, ja apstrāde ir balstīta uz leģitīmajām interesēm;
 • prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz piekrišanu, un Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem, vai to saglabāšanu nosaka spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
 • ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad Pakalpojumu sniedzējs izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu;
 • atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei;
 • Klientam ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to Pakalpojumu sniedzēju.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā telefonā un tml.), lietojot Pakalpojumu sniedzēja interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Pakalpojumu sniedzēja interneta vietnes lietošanas ērtumu. Pakalpojumu sniedzējs neizmanto sīkdatnes mērķiem, kas ietilpst Eiropas Parlamenta un padomes Regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ietvarā.

Glabāšanas periods

Personas dati tiek apstrādāti tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams apstrādes mērķa izpildei. Glabāšanas periods var būt pamatots  noslēgtajā līgumā ar Klientu, Pakalpojumu sniedzēja leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).

Personas datu iegūšanas veidi

Pakalpojumu sniedzējs iegūst Klienta personas datus, kad Klients:

 • iegādājas un izmanto Pakalpojumu sniedzēja produktus vai pakalpojumus;
 • jautā Pakalpojumu sniedzējam plašāku informāciju par Klienta izmantoto produktu vai Klientam pieslēgto pakalpojumu, vai sazinās ar Pakalpojumu sniedzēju saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
 • piedalās aptaujās;
 • ievada informāciju Pakalpojumu sniedzēja interneta vietnē www.ankravs.lv;

Pakalpojumu sniedzējs var apstrādāt Klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja Klients tam ir piekritis.

Klienta datu aizsardzība

Pakalpojumu sniedzējs nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pakalpojumu sniedzējs pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskus un organizatoriskus līdzekļus, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas un analīzes programmatūras un datu šifrēšanu. Pakalpojumu sniedzējs neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Pakalpojumu sniedzēja, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.

Kontaktinformācija

Klients var sazināties ar Pakalpojumu sniedzēju saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu. Pakalpojumu sniedzēja kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē: www.ankravs.lv sadaļā Kontakti.

Šajā mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes jeb cookies, lai nodrošinātu jums ērtāku un drošāku mājaslapas lietošanas pieredzi. Turpinot pārlūka sesiju vai nospiežot pogu "Piekrītu", jūs apstiprināt, ka piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Piekrišanu jebkurā laikā var atsaukt, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Sīkdatņu izmantošanas politika
Apstiprināt visus Personalizēt Vairāk info